INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykoanie i wdrożenie aplikacji internetowej służącej efektywnemu zarządzaniu projektami w firmie 21w.pl.

21w.pl Sylwester Kowal, Dobrzechów 509, 38-100 Strzyżów NIP 7951418889
Informuje, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło 
3 oferty.
Oferenci biorący udział w postepowaniu:

  1. EQUIQO Sp. z o.o.
, pl. Wolności 7, lok. 410, 50-071 Wrocław
 NIP 8943078385
  2. HIGHLINE Piotr Roszak, 
ul. Wróbla 2/7, 02-736 Warszawa
 NIP 9291477880
  3. WEB Spectrum Sylwester Nowak, 
ul. Niemcewicza 7, 38-100 Strzyżów
 NIP 8191656134

Wybrano ofertę numer 2 firmy HIGHLINE Piotr Roszak
Uzasadnienie wyboru
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta numer 2 firmy HIGHLINE Piotr Roszak ul. Wróbla 2/7, 02-736 Warszawa NIP 9291477880, odpowiada wszystkim oznaczonym przez 21w.pl Sylwester Kowal warunkom i została wybrana.