Nazwa zamówienia * Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji internetowej służącej efektywnemu zarządzaniu projektami Zamawiający 21w.pl Sylwester Kowal, Dobrzechów 509, 38-100 Strzyżów Numer projektu RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest aplikacja internetowa służąca do zarządzania projektami wykonana w oparciu o architekturę mikro-serwisów (modułów). Podstawowy podział mikro-serwisów (modułów) do wykonania w ramach projektu:
 • Moduł zarządzania użytkownikami
 • Moduł logowania
 • Moduł rejestracji
 • Moduł zarządzania projektami
 • Moduł zarządzania zadaniami
 • Moduł wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa klasy ERP
 • Moduł wyszukiwania
 • Moduł do obsługi harmonogramów zadań oraz powiadomień
 • Moduł raportowania
 • Strona internetowa dotycząca tworzonej aplikacji
  Opisy realizacji projektu:

Przygotowanie makiety funkcjonalnej aplikacji:

Makieta ma zademonstrować sposób działania aplikacji dla pięciu grup użytkowników:
 • administratora głównego
 • administrator w ramach jednego przedsiębiorstwa
 • pracownicy w ramach jednego przedsiębiorstwa
 • podwykonawcy
 • klienci

Wykonanie projektu graficznego dla aplikacji do zarządzania projektami

Przygotowanie dwóch szablonów graficznych w formacie DESKTOP oraz RWD dla następujących przykładowych stron aplikacji:
 • strona logowania
 • strona glówna aplikacji
 • strona zarządzania projektami
 • profil użytkownika
 • strona główna informacyjna o aplikacji

Wykonanie modułu zarządzania użytkownikami

 • administratora głównego
 • administrator w ramach jednego przedsiębiorstwa
 • pracownicy w ramach jednego przedsiębiorstwa
 • podwykonawcy
 • klienci

Wykonanie modułu logowania za pośrednictwem formularza oraz kont społecznościowych:

 • Facebook,
 • Google Plus,
 • Twitter

Wykonanie modułu rejestracji  za pośrednictwem formularza oraz kont portali społecznościowych:

 • Facebook,
 • Google Plus,
 • Twitter

Wykonanie modułu zarządzania projektami przez administrator w ramach jednego przedsiębiorstwa

Moduł ten obejmuje:
 • ewidencja projektów
 • przypisywanie priorytetów
 • planowanie czasu realizacji oraz kosztów dla projektów
 • budowa dowolnej struktury etapów procesu realizacji
 • ewidencja dokumentacji dla projektu (menadżer plików dla projektu)
 • archiwizacja projektów
 • import projektów z plików XML
 • panel główny dla właściciela aplikacji
 • ewidencja użytkowników aplikacji
 • ewidencja rozliczeń z administratorami kont
 • system płatności
 • statystyki wg. użytkowników

Wykonanie modułu zarządzania zadaniami

 • obsługa i uprawnienia dla administratorów w ramach jednego przedsiębiorstwa
 • obsługa i uprawnienia dla podwykonawców i pracowników
 • ewidencja czasu pracy przy realizacji zadań
 • dedykowane jednostki naliczania kosztów np. za godzinę, za ilość znaków (pisanie tekstów), za ilość sztuk lub m2, m3
 • wymiana informacji w ramach zadania przez użytkowników, którzy je realizują (ewidencja komentarzy, notatek, plików)

Moduł wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa klasy ERP

 • obsługa zamówień
 • obsługa ofert
 • baza oferowanych produktów przez firmę (administrator konta)
 • wystawianie i ewidencja faktur
 • eksport faktur do popularnych formatów XML lub EDI

Moduł wyszukiwania.

 • wyszukiwanie projektów/etapów
 • wyszukiwanie zadań
 • wyszukiwanie klientów
 • wyszukiwanie komentarzy

Moduł do obsługi harmonogramów zadań oraz powiadomień

 • forma: wiadomość e-mail oraz komunikat na stronie aplikacji
 • powiadomienia o kończących się terminach
 • powiadomienia o przekroczonych budżetach
 • powiadomienia o delegowaniu zadania lub przypisaniu do projektu
 • informacje z realizowanych projektach (podsumowania)

Moduł raportowania

 • raporty/statystyki dotyczące działania całej aplikacji
 • raporty na konto firmowe/klienta
 • raporty na pracownika
 • raporty na podwykonawcę

Strona internetowa dotycząca tworzonej aplikacji

 • informacje o aplikacji
 • regulamin aplikacji
 • baza wiedzy o aplikacji
 • blog dla menadżerów
 • forum dotyczące aplikacji
  Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:
 • formularz oferty, 
 • wzór umowy,
 • oświadczenie o braku powiązań
można pozyskać pod numerem tel.  608012047 lub za pośrednictwem konta pocztowego: bok@21w.pl   Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji * Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: WAGA 80% - oferowana cena 20% - czas gwarancji udzielonej na działanie systemu Punkty będą liczone wg następujących wzorów: Kryterium 1 cena netto (CoN) – 80% zostanie obliczone według formuły: CoN =  najniższa oferowana cena netto / cena oferty badanej netto x 80Kryterium 2: Czas gwarancji udzielonej na działanie systemu podawany w latach (CzG) – 20% zostanie obliczone według formuły: CzG = czas gwarancji udzielonej na działanie systemu oferty badanej /  najdłuższy czas gwarancji udzielonej na działanie systemu x 20 Łączna ocena ofert będąca sumą wyników kryterium 1 oraz kryterium 2: Łączna ocena oferty = CoN + CzG Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie oferty.  

Warunki udziału w postępowaniu

Oferent winien posiadać doświadczenie w wykonaniu  usług z zakresu realizacji projektu informatycznych opartych o strukturę mikro-serwisów.   Termin składania ofert: czwartek, Wrzesień 28, 2017 - 20:15